روشهای تشخیص ترکیدگی لوله

روش های تشخیص ترکیدگی لوله

ترکیدگی لوله را می توان تا حدودی به کمک روش های مختلفی نظیر تغییر رنگ دیوارها تشخیص داد. همچنین دستگاه های نشت یاب بهترین روش برای تشخیص ترکیدگی لوله است.